ارزیابی عملکرد ورق های کامپوزیت آلومینیوم نما در برابر آتش

Alternate Text
Alternate Text
19 اسفند 13977 2693
 خلاصه خبر: امروزه روند رو به رشد کاربرد مواد و مصالح پلیمری و فناروی های نوین، در صنایع مختلف به ویژه صنعتساختمان و حمل و نقل، نگرانی در زمینه پتانسیل خطر آتش سوزی ناشی از آن ها را تشدید کرده است.از جمله فناوری های نوین، ورق کامپوزیت آلومینیوم است که به طور گسترده در پروژه های ساخت و سازکشور به عنوان نمای خارجی ساختمان استفاده می شود<br />
            در صورت وقوع آتش سوزی داخل ساختمانو گسترش آن به بیرون، مشارکت نمای ساختمان در گسترش آتش مطرح می شود. به همین سبب،تعیین عملکرد نماهای کامپوزیت آلومینیوم در برابر آتش و و ارزیابی مشارکت آنها در گسترش آتش اهمیتبه سزایی برای طراحان و مهندسین ساختمان دارد. در این مقاله، ضمن ارزیابی عملکرد وا کنش در برابرآتش برخی نماهای کامپوزیت آلومینیوم رایج بر اساس آزمون گرماسنج مخروطی، طبقه بندی خطرآتش یک نوع نمای کامپوزیت آلومینیوم مطابق طبقه بندی وا کنش در برابر آتش مواد، با استفاده ازنتایج آزمون های استاندارد وا کنش در برابر آتش، شامل قابلیت افروزش و آزمون عامل مشتعل منفرد(SBI) صورت گرفت و روند صدور گواهی نامه فنی برای این محصول در کشور نیز ارائه می شود.<br />
            نتایج این تحقیق، با توجه به کاربرد گسترده ورق کامپوزیت آلومینیوم نما در آشنایی هر چه بیشتر با رفتار ایننوع مصالح نما و تعیین سطح انتظار عملکردی آن مفید است. به علاوه، طبقه بندی خطر آتش این نوعنماها راهنمای مفیدی برای تعیین حدود مجاز کاربری طبق مقررات و آیین نامه های محافظت در برابرآتش است<br />
            نتایج این تحقیق، با توجه به کاربرد گسترده ورق کامپوزیت آلومینیوم نما در آشنایی هر چه بیشتر با رفتار ایننوع مصالح نما و تعیین سطح انتظار عملکردی آن مفید است. به علاوه، طبقه بندی خطر آتش این نوعنماها راهنمای مفیدی برای تعیین حدود مجاز کاربری طبق مقررات و آیین نامه های محافظت در برابرآتش است